www.eprace.edu.pl » czas-wolny-uposledzonych » spis treści

Czas wolny osób z upośledzeniem umysłowym przebywających w Domu Pomocy Społecznej1. Wstęp2. Osoby upośledzone umysłowo

 2.1. Upośledzenie umysłowe

 2.2. Dom pomocy społecznej3. Czas wolny osób upośledzonych umysłowo w świetle literatury przedmiotu.

 3.1. Czas wolny - rozważania wstępne

 3.2. Czas wolny u osób upośledzonych umysłowo4. Metodologia badań własnych

 4.1. Cel i przedmiot badań

 4.2. Problemy badawcze

 4.3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze

 4.4. Organizacja i przebieg badań

 4.5. Charakterystyka próby badawczej5. Analiza uzyskanych wyników

 5.1. Proponowane formy spędzania wolnego czasu przez placówkę DPS

 5.2. Sposoby spędzania wolnego czasu stosowane przez poszczególnych mieszkańców placówki

 5.3. Czynności wpływające na sposoby spędzania wolnego czasu przez niepełnosprawnych intelektualnie6. Podsumowanie, wnioski oraz postulaty pedagogiczne7. Bibliografia8. Aneks

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.