www.eprace.edu.pl » czas-wolny-uposledzonych » Metodologia badań własnych » Charakterystyka próby badawczej

Charakterystyka próby badawczej

Badaniem zostało objętych 32 osoby o obniżonej sprawności intelektualnej w przedziale wiekowym od 24-80 lat mieszkających w Domu Pomocy Społecznej. Badania zrealizowano w próbie liczącej 32 osoby, w tym 28 kobiety i 4 mężczyzn. Kwestionariusz wywiadu obejmował łącznie 56 pytań. Wśród nich znalazły się pytania otwarte. Pytania dotyczyły głównie form spędzania wolnego czasu. Odpowiedzi ankietowanych pozwoliły na zdefiniowanie w jaki sposób osoby upośledzone umysłowo, mieszkające w Domu Pomocy Społecznej, spędzają czas wolny.

Tabela 6. Płeć badanych osób- rozkład procentowy źródło: własne

Wyszczególnienie: LICZBA PROCENT
KOBIETY 28 87%
MĘŻCZYŹNI 4 13%
Suma: 32 100%

Kolejnym elementem charakteryzującym próbę badawczą jest wykształcenie.

Wykres 1.Wykształacenie badanych osób- rozkład procentowy


60% badanych osób nie ukończyło żadnej szkoły, przez co nie zdobyło żadnego wykształcenia. 25% ukończyło szkołę podstawową, 9% ma wykształcenie zawodowe, 3% ma wykształcenie gimnazjalne, natomiast pozostałe 3% uzyskało wykształcenie średnie w toku indywidualnego programu nauczania.

Na poziom wykształcenia ogromny wpływ ma stopień upośledzenia umysłowego.

Wykres 2. Stopień upośledzenia umysłowego u badanej próby- rozkład procentowy

Zaledwie 2 osoby spośród 32 badanych ma upośledzenie w stopniu lekkim, Największą zaś grupą liczącą 15 osób ma upośledzenie w stopniu znacznym. Co tłumaczy poziom wykształcenia tej grupy badanej.

Wykres 3 ilustruje, z jakiego środowiska wywodzą się badani.

Wykres 3. Środowisko pochodzenia mieszkańca placówki- rozkład procentowy


Ogromna większość bo aż 72% pochodzi z „normalnych” rodzin, często mieszkających na wsiach, posiadających gospodarstwo rolne. 16% pochodzi z rodzin patologicznych, 9% z domów dziecka lub Domów Pomocy dla dzieci, zaś jedna osoba z pośród badanych nie ma określonego pochodzenia. Zamieszkuje ona DPS od samego początku jego istnienia czyli od 56 lat, a w tamtych latach nie obowiązywały dokładne informacje na temat pochodzenia.

Ostatnią informacją, która charakteryzuje badaną grupę jest czas od kiedy przebywają w palcówce całodobowej opieki.

Wykres 4. Czas przebywania w Domu Pomocy Społecznej- rozkład ilosciowy

Zaobserwować można, iż wykres rozkłada się jednolicie. Zaledwie w trzech miejscach możemy zauważyć niewielki wzrost liczby mieszkańców przybyłych w tym samym czasie do DPS. Dwa lata temu przybyło do placówki trzech mieszkańców. Również trzech mieszkańców mieszka w tym DPS od 5 lat. Oraz czterech mieszkańców zamieszkuje w placówce od 17 lat. Pozostałe lata bardzo zbliżone są do siebie liczbą mieszkańców.

Natomiast jeżeli chodzi o czas w jakim mieszkańcy przebywają w placówce jest on bardzo zróżnicowany. Zakres jaki obejmuje zaczyna się od dwóch lat a kończy na 56 latach. Wynika z tego, że niektórzy mieszkańcy spędzili w tej placówce całe swoje życie.komentarze

skomentowano: 2023-03-18 11:52:42 przez: Szymon

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.