www.eprace.edu.pl » czas-wolny-uposledzonych » Metodologia badań własnych » Organizacja i przebieg badań

Organizacja i przebieg badań

Badanie ankietowe skierowane zostało do osób upośledzonych umysłowo mieszkających w domu pomocy społecznej. Badaniami objęto 32 osoby w przedziale wiekowym 24-80 lat.

Badanie na temat sposobów spędzania czasu wolnego przez osoby upośledzone umysłowo w Domach Pomocy Społecznej odbyło się w województwie małopolskim, w powiecie krakowski. Dom położony jest 15 km od Krakowa na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. W sąsiedztwie znajdują się atrakcyjne turystycznie doliny.

Dom mieści się w zabytkowym zespole dworsko – parkowym z dobrze zachowanym starodrzewem. Zespół zabudowań tworzą: pałac, dawna wozownia – w której znajduje się sala wielofunkcyjna, kaplica, biura oraz trzy budynki mieszkalne dla 149 mieszkańców. Dom posiada również pracownie terapii zajęciowej, salę gimnastyczną, gabinet fizykoterapii, bibliotekę, kuchnię ze stołówką. Do Domu należą, również zabytkowe, zabudowania dawnego gospodarstwa rolnego. Mieszkańcami domu są osoby przewlekle psychicznie chore, jednak wśród nich znajdują się osoby z upośledzeniem umysłowym.

Celem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz niezbędnych potrzeb, a także warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, umożliwienia rozwoju osobowości, a w miarę możliwości samodzielności z uwzględnieniem stopnia fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Samorządu Powiatu Krakowskiego.

Podstawowymi dokumentami DPS są:

  1. wywiad środowiskowy (rodziny) w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o Dom Pomocy Społecznej;

  2. opinia ośrodka pomocy społecznej  dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się;

  3. zaświadczenie o stanie zdrowia;

  4. wyniki  badań  lekarskich;

  5. w przypadku  osób  upośledzonych umysłowo:  zaświadczenie  lub  opinia psychologa,

  6. w  przypadku  osoby  z  zaburzeniami  psychicznymi:  zaświadczenie  lekarza  psychiatry;

  7. aktualna  decyzja ZUS, KRUS, OPS  lub  inny  dokument  potwierdzający  źródło  dochodu,  w  celu  ustalenia odpłatności  za  pobyt  w  DPS.

W skład DPS wchodzą:

a) dyrektor DPS

b) dział administracyjny

c) dział medyczny

d) dział opiekuńczy

e) dział socjalno-terapeutyczny

f) dział techniczny

W Domu Pomocy Społecznej prowadzone są zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, która daje mieszkańcom szansę wyrażania siebie w dostępnej oraz indywidualnej formie, pomaga rozwijać możliwości, zainteresowania i uzdolnienia. Mieszkańcy mogą poszczycić się udziałami w konkursach i wystawach swoich prac.

Od kilku lat działa tutaj zespół artystyczny „Mi – Nutki”, do którego należy około 15 osób. Zespół przygotowuje różnego rodzaju przedstawienia, występy okolicznościowe, jasełka. Swoje programy prezentuje na różnego rodzaju przeglądach, festiwalach i konkursach. Często występuje również dla dzieci z zaprzyjaźnionych szkół i świetlic. Stroje, rekwizyty, scenografię przygotowują mieszkańcy w ramach terapii zajęciowej. Podopieczni mają również duże osiągnięcia na polu sportowym. Są uczestnikami zawodów sportowych, a także Olimpiad Specjalnych.

Poprzez uczestnictwo w programie „Projekt Małopolska” w ramach „Porozumienia o Współpracy Międzyregionalnej między Województwem Małopolskim a Hrabstwem Fionia w Królestwie Danii” wypracowano wartości skierowane na zwiększoną indywidualność i podmiotowość Mieszkańca.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.