www.eprace.edu.pl » czas-wolny-uposledzonych » Bibliografia

Bibliografia

Pozycje książkowe:

Baran Z. (1998) Wieloaspektowość fenomenu zabawy dziecięcej [w:] Duraj- Nowakowa K., Muchacka B., Funkcje zabaw w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wyd. Naukowe WSP

Baum E. (2008) Terapia zajęciowa, wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa

Bombol M, Dąbrowska A.(2003), Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing. wyd. Liber, Warszawa

Borzyszkowska H.(1987) Nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w klasach specjalnych, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Borzyszkowska H. (1988) Dziecko upośledzone w rodzinie [w:] Hulek A. Pedagogika rewalidacyjna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszewa

Borzyszkowska H. (1993) Upośledzenie- Rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo [w:] Pomykało W. (1993) Encyklopedia pedagogiczna, wyd. Innowacja, Warszawa

Cytowska B. (2002), Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, Wyd. IPUW, Wrocław

Czajka S.(1979), Z problemów czasu wolnego, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa

Gałkowski T., Kiwerski J (1986) Encyklopedyczny słownik rehabilitacji, PZWL, Warszawa

Gajdzica Z. (2007), Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Goriszowski W.(2006) Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP wyd. I, Warszawa

Guzy- Steinke H. (2005) Kompetencje społeczne osób starszych z perspektywy mieszkańców [w:] Brągiel J., Sikory J. Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka, wyd. Uniwersytetu opolskiego, Opole

Jończyk J. (2001), Prawo zabezpieczenia społecznego: ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Kantor wydawniczy Zakamycze, Kraków

Kamiński A. (1965) Czas wolny i jego problematyka społeczno- wychowawcza, wyd. Ossoliceum, Wrocław

Kirejczyk K. (1978) Oligofrenopedagogika, WSPS, Warszawa

Kirejczyk K. (1981), Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Kostrzewski J., Wald I., (1981) Podstawowe wiadomości o upośledzeniu umysłowym [w:] Kirejczyk K. ,Upośledzenie umysłowe- pedagogika, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Kościelska M. (1995) Oblicza upośledzenia, PWN, Warszawa

Kozaczuk L. (1995) Terapia zajęciowa w Domach Pomocy Społecznej- przewodnik metodyczny, wyd. Interart, Warszawa

Kurcz A. (2003) Pomoc społeczna. Teoria i praktyka. Praca specjalna, tom III [w:] Marzec- Holka , wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz

Lalak D., Pilch T.(1999), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa

Lausch-Żuk J. (1998) Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym [w:] Dykcik W. Pedagogika specjalna, wyd. UAM, Poznań

Leszczyńska- Rejchert A. (2006) Człowiek starszy i jego wspomaganie- w stronę pedagogiki starości, wyd. UWM, Olsztyn

Łobocki M.(1978) Metody badań pedagogicznych, Warszawa

Łobocki M.(1999) Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, wyd. Impuls, Kraków

Milczarek A. (2007) Działania DPS w łagodzeniu samotności ludzi w podeszłym wieku [w:] www.dps.pl

Minczakiewicz E.(1997), Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia, wyd. Naukowe WSP, Kraków

Minczakiewicz E.( 2006), Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno- społecznym dzieci o zróżnicowanych i możliwościach, wyd. Impuls, Kraków

Okoń W.(2004) Nowy słownik pedagogiczny wyd. Żak, Warszawa

Olech A., Łuczyńska M.(2005) Pomoc społeczna [w:] Śnieciński J. M. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom IV, wyd. Żak, Warszawa

Pięta J. (2004) Pedagogika czasu wolnego, wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

Pilch T., Bauman T. (2001) Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe wyd. Żak, Warszawa

Ploch L. (1992) Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Przecławski K.(1993), Czas wolny [w:] Pomykało W., Encyklopedia pedagogiczna, wyd. Innowacja, Warszawa

Sękowska Z.(2001) Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Sowa J. (1997) Pedagogika specjalna w zarysie, wyd. Fosze, Rzeszów

Szatur- Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006) Podstawy gerontologii społecznej, wyd. ASPRA- JR, Warszawa

Szluz B. (2006), Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Szumlicz J. ( 1989) Instytucjonalne formy pomocy społecznej, Warszawa

Tarkowski Z, Jurkiewicz C. (1997) Skala aktywności i strategie aktywizacji mieszkańca domu pomocy społecznej. Podręcznik, wyd. Fundacji ORATOR, Lublin

Tarkowski Z. (1998) Zarządzanie i kierowanie Domem Pomocy Społecznej. Teoria, badania, praktyka, ćwiczenia, wyd. Fundacji „Orator”, Lublin

Wyczesany J.(1999) Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane zagadnienia wydanie II, wyd. Impuls, Kraków

Wyczesany J. (2005) Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane zagadnienia wydanie V, wyd. Impuls, Kraków

Wyczesany J. (2005) Jakość życia mieszkańców domu pomocy społecznej [w:] Janiszewska- Nieścioruk Z. Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyd. Impuls, Kraków

Wroczyński R. (1976) Pedagogika społeczna, wyd. PWN, Warszawa

Rozporządzenia:

Rozdział II, § 2, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 w sprawie domów pomocy społecznej § 5.1.

Źródło Internet:

www.bip.dps.powiatmysliborski.pl - data wyświetlenia maj 2009

www.dps.pl - data wyświetlenia maj 2007

www.felix.przemysl.opoka.org.pl - data wyświetlenia maj 2009

www.znin.pl - maj 2009

www.polki.com.pl – maj 2009komentarze

Fajna strona http://www.rpdent.pl/

skomentowano: 2015-11-03 08:17:08 przez: JA

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.